Órganos de Goberno


XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Membros da Xunta de Goberno Local:

As sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local desenvólvense todos os xoves ás 14.00 horas. Se o día elexido resultase inhábil ou concorra alguna causa xustificada que impida ou faga desaconsellábel a celebración da sesión, esta terá lugar dentro dos dous días hábiles anteriores ou posteriores á elección da Presidencia. As sesións de carácter extraordinario Terán lugar cando a Presidencia da mesma así o decida.


COMPETENCIAS

Delegación de atribucións na Xunta de Goberno Local (Decreto de Alcaldía publicado no Boletín Oficial da Provincia o 15/12/2015)

COMISIÓNS

As comisións de Asuntos do Pleno e de Contas reúnese, en sesión ordinaria, ás 13.00 e ás 13.30 horas, respectivamente. Os membros das comisión son os seguintes:

Comisión de Asuntos do Pleno

Logo PP

Presidenta: Dalia García Couso
Titulares: Mª Rosa Cabado Rodríguez / Mª Dolores Gómez Neira / Pablo Costoya Varela
Suplentes: Mª Jesús López Mourón / Benito Nebril Loureiro


Logo BNG

Titular: Carlos Parrado
Suplente: Xesús Pereira


Logo PSOE

Titular: José A. Prado García
Suplente: Mª Jesús Iglesias SánchezComisión de Contas

Logo PP

Presidenta: Dalia García Couso
Titulares: José Luis Arias Lodeiro / Mª Rosa Cabado Rodríguez / Benito Nebril Loureiro
Suplentes: Pablo Costoya Varela / Mª Jesús López Mourón


Logo BNG

Titular: Carlos Parrado
Suplente: Xesús Pereira


Logo PSOE

Titular: José A. Prado García
Suplente: Mª Jesús Iglesias Sánchez