Corporación Municipal

A Corporación municipal está composta por 13 integrantes: 8 edís do Partido Popular; 3 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, e 2 do Partido Socialista de Galicia. O pleno da Corporación municipal de Melide reúnese en sesión ordinaria cada dous meses o último mércores ás 20.00 horas. Non obstante, facúltase á alcaldesa para que, no suposto de que o día predeterminado sexa inhábil ou concorra alguna causa xustificada que impida ou faga desaconsellábel a celebración da sesión, poida adiantar ou atrasar en oito días naturais a celebración da correspondente sesión ordinaria.

Logo PP

PP

1. Dalia García Couso
2. Pablo Costoya Varela
3. María Rosa Cabado Rodríguez
4. José Luis Arias Lodeiro
5. María Dolores Gómez Neira
6. María Jesús López Mourón
7. Benito Nebril Loureiro
8. Yolanda Pérez Ferreira


Logo BNG

BNG

1. Carlos Parrado
2. Xesús Pereira
3. María Luisa Vázquez


Logo PSOE

PSOE

1. José A. Prado García
2. María Jesús Iglesias Sánchez